ದಡ ತಲುಪಿದ ಮೇಲೆ ?

ಅದೆಷ್ಟು ಬಾರಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೂ , ಮನಸ್ಸನ್ನು ತೊರೆದುಹೋಗದ ವಿಚಾರ ಒಂದಿದೆ . ಇಂದಿನ ಕಷ್ಟಗಳಿಗಿಂತ ನಾಳೆಯ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಆಗಾಗ ನೆನಪಿಸಲು ಬರುವ ಚಿಂತೆ ಎಂಬ ಅತಿಥಿ. ಈ ನಿಶಬ್ದವಾದ ಗಲಾಟೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಲು ಮರೆಯುವ ಅಂದವೇ ಬದುಕು . ಎಲ್ಲವೂ ಅಂದುಕೊಂಡಂತೆ ನಡೆದರೆ , ಆನಂದ ಪಡುವ ಸಂದರ್ಭ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಈಗಾಗಲೇ ತಿಳಿದಿದ್ದರೂ ಮರೆತಿರುವ ವಿಚಾರ ಅದರ ರೂವಾರಿ . ಹೊಸ ಆಲೋಚನೆಗಳು , ನಮ್ಮನ್ನು ನಮಗೇ ಮತ್ತೆ ಪರಿಚಯಿಸುವ ಸಾಹಸಗಳು , ಅರಿವಿಲ್ಲದಂತೆ ಅರಿವಿಗೆ ಬರುವ ವಿಚಾರಗಳು , ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಒಂದಾಗಿಸುವ ನಿತ್ಯದ ಹೋರಾಟಗಳೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಆನಂದಿಸದೆ , ಒಮ್ಮೆ ಎಲ್ಲವೂ ಮುಗಿದು ಹಾಯಾಗಿ ದಡ ತಲುಪಿದರೆ ಸಾಕು ಎಂದು ನಾವು ಏಕೆ ಬಯಸುತ್ತೇವೆ ?! ದಡ ತಲುಪಿದ ಮೇಲೆ ? ಮುಂದೇನು ಎಂದು ನೀವು ಚಿಂತಿಸದೆ ಇರುತ್ತೀರಾ ? ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ದಡ ತಲುಪಿದ ಮೇಲೆ ನಗೆ ಬೀರಿದರೂ , ಅದು ನೀವು ಹೋರಾಡಿ ತೇಲುತ್ತಾ ಬಂದ ಕಡಲನ್ನು ನೋಡಿದಾಗಲೇ ಅಲ್ಲವೆ ?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

<span>%d</span> bloggers like this: